- 23/8/1945: Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

- 12/10/1945: Khởi nghĩa ở Lào đi đến thắng lợi

- 3/1946: Pháp quay trở lại xâm lược Lào.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào ngày càng có bước phát triển mới.

- Hiệp định giơ-ne-vơ đã công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

- Khi Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào, Đảng Nhân dân Lào đã được thành lập.

- Đầu những năm 1970, vùng giải phóng đươc mở rộng đến 4/5 lãnh thổ.

- Năm 1975, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

- 2/12/1975: nước Cộng hòa Nhân dân Lào chính thức được thành lập.

(Nguồn: trang 32 sgk Lịch Sử 12:)