- Văn hóa Cam-pu-chia

     + Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển

     + Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

- Văn hóa Lào

     + Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma

     + Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên

     + Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

(Nguồn: Câu 3 trang 54 sgk Sử 10:)