Cư dân trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì:

- Công cụ kim loại sớm xuất hiện sớm.

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi:

+ Đồng bằng ven sông rộng lớn, đất đai phì nhiêu

+ Lượng mưa đều đặn phân bố theo mùa, khí hậu nóng ẩm...

(Nguồn: trang 13 sgk Lịch Sử 10:)