Vua là người đứng đầu, cai trị cả nước, có quyền quyết định mọi vấn đề của đất nước. Vua là người nắm cả vương quyền và thần quyền.

(Nguồn: trang 16 sgk Lịch Sử 10:)