Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở Mĩ (tháng 10-1930) rồi lan nhanh sang các nước tư bản khác, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, xã hội của các nước tư bản.

- Pháp là nước tư bản nên chịu chung tác động của cuộc khủng hoảng này. Khủng hoảng diễn ra ở Pháp rồi lan nhanh ra các thuộc địa và phụ thuộc của Pháp, trong đó có Việt Nam.

- Dưới tác động của cuộc khủng hoảng, nền kinh tế, xã hội Việt Nam bị khủng hoảng nặng nề:

     + Nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu bị đình đốn, hàng hóa khan hiếm (do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Pháp).

     + Khủng hoảng kinh tế đã tác động tới tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam, làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ (nhà máy bị đóng cửa, công nhân không có việc làm hoặc có việc làm thì lương rất thấp; sản xuất nông nghiệp sa sút do xuất khẩu lúa gạo bị đình trệ, nông dân bị bần cùng hoá...; đời sống của tư sản, tiểu tư sản bấp bênh...).

     + Thực dân Pháp còn tăng cường chính sách thuế khóa, làm cho đời sống của nhân dân càng thêm cùng cực.

Xem tiếp...

* Giai đoạn 1930-1931:

- Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

- Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

- Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

- Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

- Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

- Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

- Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

- Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Xem tiếp...

- Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

- Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

- Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Xem tiếp...

- Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

- Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

- Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Xem tiếp...

- Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).

- Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).

- Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (đầu năm 1937).

- Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội với hai nạn rưỡi người tham gia.

- Phong trào báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

- Đấu tranh nghị trường.

Xem tiếp...