* Giai đoạn 1930-1931:

- Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

- Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

- Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

- Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

- Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

- Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

- Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

- Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

(Nguồn: Câu 2 trang 80 sgk Sử 9:)