Phạm Văn Tuấn (1221-?) người xã Nghĩa Lư (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), là cháu nội của Phạm Tử Hư; đỗ Bảng Nhãn1 khoa thi Đại tỉ Thủ Sĩ năm Bính Ngọ, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 15 (1246) đời Trần Thái Tông. Ông làm qua đến chức Hành Khiển hàm Thái phó, tước Trình Quốc Công, khi mất được tặng Tư Đô.2

Chú thích

  1. ^ “Ai là vị trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt”. 
  2. ^ Huệ Nguyễn. “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làng Nghĩa Phú trong giai đoạn hiện nay”. TẠP CHÍ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG. 

(Nguồn: Wikipedia)