Nguyễn Chiêu Huấn
Quốc gia Đại Việt
Học vị Bảng nhãn

Bảng nhãn Nguyễn Chiêu Huấn (阮昭訓) (? ?) là một nhà thơ, quan nhà Lê trong lịch sử Việt Nam

Tiểu sử

Nguyễn Chiêu Huấn quê làng Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.1 Năm 1514, tức năm Hồng Thuận thứ 5 đời vua Lê Tương Dực ông đỗ Bảng Nhãn (tiến sĩ cập đệ, đệ nhất giáp, đệ nhất danh). Ông là một trong những bậc danh nho nổi tiếng ở vùng đất Kinh Bắc và là một trong những học trò xuất sắc của tiến sĩ Đàm Thận Huy cùng với bạn học trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh.

Theo một giai thoại đã từng được lưu truyền trong sử sách và dân gian. Một hôm gặp trời mưa học trò phải lưu lại nhà thầy Đàm Thận Huy. Đàm tướng công liền ra vế đối

 " Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách" 

(Có nghĩa: Mưa không có then khóa mà giữ khách)

Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh liền đối:

 "Sắc bất ba đào dị nịnh nhân" 

(Có nghĩa: Nhan sắc không có sóng gió mà làm đắm lòng người)

Nguyễn Chiêu Huấn đối là:

 "Nguyễn hữu loan cung bất xạ nhân" 

(Có nghĩa: Trăng hình cách cung mà không bắn người)

Một học trò khác đối:

 "Phân bất uy quyền dị xử nhân" 

(Có nghĩa: Phân không có quyền uy mà không dọa người)

Nghe xong các vế đối của học trò cụ Đàm Thận Huy phán rằng: Giản Thanh tính hào hoa phóng đãng nhưng hiếu sắc. Chiêu Huấn là người có lòng nhân. Cả hai tất sau này thành đạt. Còn người thứ ba sau này bỉ ổi. Bảng nhãn Nguyễn Chiêu Huấn từng đi xứ Trung Quốc, làm đến chức Thượng thư bộ công và nằm trong hội Tao Đàm.

Vinh danh

Tên ông được đặt tên đường tại thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Hậu duệ

Ông có người cháu tên Nguyễn Khắc Khoan đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thân (1598)

Tham khảo

  1. ^ Ngọc Khánh Vũ, Minh Thảo Phạm, Thị Thu Hà Nguyễn. Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2003. Trang 426

(Nguồn: Wikipedia)