Đỗ Tống (chữ Hán: 杜綜, 15041 - ?), người xã Lại Ốc, huyện Tế Giang, phủ Thuận An, Kinh Bắc (nay thuộc xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)1 . Ông đỗ trạng nguyên khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Đức thứ 3 (1529) đời Mạc Thái Tổ1 2 3 . Ông làm quan cho nhà Mạc, giữ các chức quan như như Tả Thị lang Bộ Hình, Đông các Đại học sĩ1 .

Gia đình tiến sĩ

  • Thân phụ ông là Đỗ Nhân4 (杜絪, 1466-1518), tự Đôn Chính (敦政) hiệu Nghĩa Sơn (義山). Ông đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, khoa Quý Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 24 (1493) đời vua Lê Thánh Tông. Ông giữ các chức quan, như Thượng thư Bộ Hộ kiêm Đô Ngự sử, Đông các Đại học sĩ, Nhập thị Kinh diên, ông đổi tên là Đỗ Nhạc (杜岳) và được cử đi sứ. Ông bị Mạc Đăng Dung sai Đinh Mông chém chết. Sau thời Lê Trung hưng ông được tặng Thiếu bảo, tước Văn Trinh bá5 .
  • Em trai ông là Đỗ Tấn (杜縉, 1514-?) đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Ất Mùi năm Đại Chính thứ 6 (1535) thời Mạc Thái Tông. Ông làm quan đến chức Thượng thư, kiêm Đông các Đại học sĩ, tước Trà Quận công. Sau bị tử trận, được tặng tước Quốc công4 .
  • Con trai ông là Đỗ Trực (杜直, 1537-?)4 . Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Canh Thìn niên hiệu Diên Thành thứ 3 (1580) đời Mạc Mậu Hợp. Ông làm quan đến chức Hiến sát sứ. Sau ông theo giúp nhà Lê làm Đông các Đại học sĩ6 .

Chú thích

  1. ^ a ă â b Văn miếu Hà Nội: Văn bia số 14
  2. ^ Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục - Quyển XV: Phụ: Mạc Đăng Dung
  3. ^ Danh sách trạng nguyên
  4. ^ a ă â Văn miếu Bắc Ninh: Văn bia số 5
  5. ^ Văn miếu Bắc Ninh: Văn bia số 3
  6. ^ Văn miếu Bắc Ninh: Văn bia số 6

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)