- Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.

- Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta với Trung Quốc và các nước dân chủ trên thế giới.

- Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.

(Nguồn: trang 112 sgk Lịch Sử 9:)