- Chủ trương:

     + Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

     + Ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

     + Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

- Khẩu hiệu:

     + Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp” bầng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.

     + Đưa ra khẩu hiệu “thành lập chính quyền cách mạng” và khẩu hiệu “ Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

(Nguồn: Câu 1 trang 91 sgk Sử 9:)