* Tháng 12/1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở ra một thời kì mới trong quan hệ quốc tế:

     + Xuất hiện xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

     + Đang xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.

     + Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

     + Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

* Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

(Nguồn: Câu 1 trang 47 sgk Sử 9:)