Học sinh tự xác định trên biểu đồ.

(Nguồn: trang 14 sgk Lịch Sử 9:)