- Liên Xô và Đông Âu đều có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin.

- Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

(Nguồn: Câu 1 trang 8 sgk Sử 9:)