- Địa chủ, hào lí chiếm đoạt ruộng đất.

    - Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề.

    - Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.

(Nguồn: Bài 3 trang 142 sgk Lịch sử 7:)