Nhà nước thời Lý – Trần Nhà nước thời Lê sơ

- Nhà nước tổ chức theo chế độ quan chủ tập quyền ( vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê sơ.

- Nhà nước quân chủ quý tộc.

- Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội.

- Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

(Nguồn: trang 104 sgk Lịch Sử 7:)