- Vương hầu, quý tộc.

    - Địa chủ.

    - Nông dân.

    - Thợ thủ công, thương nhân.

    - Nông nô, nô tì.

(Nguồn: trang 70 sgk Lịch Sử 7:)