Thời kì dựng nước đầu tiên vào thế kỉ VII TCN.

- Tên nước là: Văn Lang.

- Vị vua đầu tiên là: Hùng Vương.

Thời dựng nước đầu tiên đã để lại cho đời sau:

- Tổ quốc, đất nước.

- Thuật luyện kim, nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong tục tập quán.

- Nhiều bài học chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập của Tổ quốc.

(Nguồn: Bài 2:)