- Hình 1: Đó là tư liệu hiện vật ( bàn ghế cổ, thầy trò, nhà cửa..,)

- Hình 2: Đó là bia đá, bia tiến sĩ.

(Nguồn: trang 5 sgk Lịch Sử 6:)