- Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đát nước và dân tộc...

- Hiểu được quá trình lao động cần cù, sáng tạo của ông cha ta để tạo nên những thành quả ngày này, do vậy chúng ta cần phải biết ơn, trân trọng giữ gìn, phát huy những gì chúng ta hiện có.

(Nguồn: Bài 2:)