- Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,... có từ bao giờ, được hình thành như thế nào.

- Các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nghệ nhân... của làng mình là ai, là người như thế nào mà được nhân dân tôn thờ.

(Nguồn: trang 4 sgk Lịch Sử 6:)