* Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980:

Thành tựu:

- Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải được khôi phục và bước đầu phát triển.

     + Nông nghiệp: Năng suất không ngừng tăng, được trang bị nhiều máy kéo các loại.

     + Công nghiệp: Xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp.

     + Giao thông vận tải: khôi phục và xây mới nhiều tuyến đường.

- Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh.

- Xóa bỏ những biểu hiện văn hóa phản động của thực dân, xây dựng nền văn hóa cách mạng.

Hạn chế:

- Nền kinh tế vẫn còn mất cân đối. Kinh tế quốc doanh và tập thể còn thua lỗ, không phát huy được tác dụng.

- Kinh tế tư nhân và các nhân bị ngăn cấm.

- Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp.

- Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

- Xã hội này sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.

* Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985:

Thành tựu:

- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 - 1980) và có bước phát triển.

-Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật: hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ được hoàn thành. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác. Công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Hạn chế:

- Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn.

- Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được..

- Sai lầm khuyết điểm trong lãnh đạo và quản lí, chậm được khắc phục.

(Nguồn: trang 206 sgk Lịch Sử 12:)