- Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.

- Kinh tế :

     + Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động.

     + Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân

     + Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.

     + Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Văn hóa, giáo dục, y tế được đẩy mạnh.

Đây chính là những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành thống nhất đất nước.

(Nguồn: Câu 1 trang 203 sgk Sử 12:)