* Chủ trương: Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc.

(Nguồn: trang 129 sgk Lịch Sử 12:)