- Mặt trận Việt Minh đã có tác động lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

     + Việt Minh đã có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, góp phần to lớn cho cao trào kháng Nhật cứu nước và tiến tới Tổng khởi nghĩa.

     + Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

     + Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biều tình mít tinh,...

     + Tổ chức giác ngộ cho quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

     + Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

(Nguồn: Câu 1 trang 120 sgk Sử 12:)