Đang biên soạn...

(Nguồn: Câu 1 trang 46 sgk Sử 12:)