Trong những năm 1945-1950: Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn.

     + Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh.

     + Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.

(Nguồn: trang 14 sgk Lịch Sử 12:)