- Việc làm của chính quyền Xô viết:

- Đêm 25/10/1917 chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin đứng đầu.

- Chính sách của chính quyền:

- Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới.

- Thông qua:”Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. Trong đó sắc lệnh hòa bình lên án cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa . Sắc lệnh ruộng đất nhằm giải quyết ruộng đất cho nông dân.

- Xoá bỏ đẳng cấp, và đặc quyền của giáo hội .

- Thực hiện nam nữ bình quyền , các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết .

- Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng.

- Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa các

- Đem lại lợi ích cho:

Chính quyền Xô viết đã đem lại lợi ích và bảo vệ lợi ích cho nhân dân lao động, thể hiện tính ưu việt tiến bộ của một chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân, vì dân.

(Nguồn: trang 51 sgk Lịch Sử 11:)