- Dưới sự lãnh đạo của Lê nin và Đảng Bôn sê vich Nga CM tháng 2/ 1917 đã thực hiện những nhiệm vụ:

     + Lật đổ sự thống trị chế độ quân chủ chuyên chế( chế độ Nga Hoàng)- xóa bỏ tàn tích phong kiến và thực hiện dân chủ.

     + Tạo điều kiện cho nước Nga phát triển nhanh mạnh về kinh tế.

     + Giải phóng giai cấp nông dân Nga khỏi xiềng xích của chế độ quân chủ Sa Hoàng thối nát.

(Nguồn: trang 50 sgk Lịch Sử 11:)