- Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga :

- Với nước Nga.

     + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

     + Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Với thế giới:

     + Làm thay đổi cục diện thế giới.

     + Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

(Nguồn: trang 52 sgk Lịch Sử 11:)