Đồ án tốt nghiệp 2015 của sinh viên trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai.
- Nội dung phim nói về vị tướng Lê Văn Hưng, ông là một trong Tây Sơn Thất Hổ Tướng dưới trướng của vua Quang Trung.
https://www.facebook.com/nguyennhuthieny
https://www.facebook.com/nguyen.hung.50309
https://www.facebook.com/nhannhan.nguyen.125
https://www.facebook.com/cope.matkieng
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004564482914&fref=ts

(Nguồn: Thiên Ý Nguyễn Như)