Giới thiệu về cuốn sách Những bậc Hiền Nhân trong lịch sử Việt Nam
Trong lịch sử nước nhà có nhiều tấm gương hiền nhân. Đó là những con người, ngoài tài năng xuất chúng, tấm lòng nghĩa đảm, có những đóng góp to lớn cho sự cường thịnh của đất nước về các mặt văn hóa, xã hội, mở rộng bờ cõi, đào tạo nhân tài, có một ảnh hưởng lâu dài trong lòng người về lòng trung quân, ái quốc. Đó là những người hết lòng phụng sự tổ quốc, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, là tấm gương soi về đạo đức cao đẹp.Nhưng nổi bật hơn hết ở họ là tiết tháo sĩ phu, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được tâm hồn trong sáng, biết dùng tài năng của mình để cống hiến cho đất nước, giữ vững quốc gia, giúp cho nước Đại Việt có một vị thế xứng đáng trong lịch sử dựng nước và giữ nước....