Vũ Nghĩa (chữ Hán: 武义) có thể chỉ:

  • Huyện Vũ Nghĩa
  • Niên hiệu Vũ Nghĩa thời Nam Ngô trong lịch sử Trung Hoa

(Nguồn: Wikipedia)