Trần Sâm có thể chỉ:

  • Trần Sâm, học giả đời Minh trong lịch sử Trung Quốc
  • Trần Sâm, tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)