Trần Năng
Thông tin chung
Học vấn Hoàng giáp
Chức quan cao nhất Tả thị lang bộ Lại (khi sống)
Thượng thư bộ Lễ (truy tặng)
Giới tính Nam
Sinh 1445
Quốc gia Đại Việt
Triều đại Lê sơ

Trần Năng (sinh 1445)1 là tả thị lang bộ Lại thời Lê sơ đậu hoàng giáp năm 1493. Ông được truy tặng thượng thư bộ Lễ sau khi qua đời.2

Thân thế

Trần Năng là người Quan Sơn,2 3 huyện Thanh Lâm (Hải Dương).2 4

Sự nghiệp

Ông đỗ hoàng giáp khoa Quý Sửu3 niên hiệu Hồng Đức năm 14931 2 khi 49 tuổi.4 Trần Năng làm quan đến chức Lại bộ tả thị lang.2 3 4 Ông qua đời vào năm Thống Nguyên, được cho là vì sự kiện vua Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung giết năm 1526. Sau khi chết ông được truy tặng chức thượng thư bộ Lễ.2 4

Gia đình

Trần Năng có em là Trần Sùng Dĩnh, đã đỗ trạng nguyên.1

Nhận định

Phan Huy Chú có viết một mục về ông trong Lịch triều hiến chương loại chí thuộc Nhân vật chí, tại phần "Bề tôi tiết nghĩa".2

Tham khảo

  1. ^ a ă â Nguyễn Khắc Thuần 1998, tr. 75-76, 78
  2. ^ a ă â b c d đ Phan Huy Chú 2014, tr. 412
  3. ^ a ă â Trần Đạm Trai 1968, tr. 90
  4. ^ a ă â b Viện khoa học xã hội Việt Nam 2011, tr. 122

Thư mục

  1. Nguyễn Khắc Thuần (1998), Trông lại ngàn xưa, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục 
  2. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng, biên tập, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2 
  3. Trần Đạm Trai (1968), Hải-dương phong vật-chí, tập 1, Nha Văn-hóa, Bộ Văn-hóa Giáo-dục và Thanh-niên 
  4. Viện khoa học xã hội Việt Nam (2011), Nhà nước phong kiến Việt Nam với việc sử dụng các đại khoa học vị tiến sĩ, (1075-1919), Nhà xuất bản Khoa học xã hội 

(Nguồn: Wikipedia)