Trần Dương có thể là tên của:

  • Trần Dương - nhà lý luận âm nhạc đời Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc
  • Trần Dương, chính khách Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)