Nguyễn Văn Xuân có thể là:

  • Nguyễn Văn Xuân, tướng nhà Nguyễn thời Minh Mạng.
  • Nguyễn Văn Xuân, kỹ sư, Bộ trưởng trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • Nguyễn Văn Xuân (1921-2007), nhà văn Việt Nam, quê Quảng Nam.
  • Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng lâm thời chế độ Quốc gia Việt Nam, Trung tướng quân đội thuộc địa thuộc Quân đội Pháp.

(Nguồn: Wikipedia)