Nguyễn Thì Ung (1468-?). Người xã Đa Ngưu, huyện Tế Giang. Nay là xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 26 tuổi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Qúy Sửu, niên hiệu Hồng Đức 24 (1493) đời Lê Thánh Tông. Cuối đời Lê Uy Mục khi làm Tham Chính (Thanh Hoa). Nguyễn Thì Ung đem thuộc hạ theo Nguyễn Văn Lang tôn phò Giản Tu Công Lê Oanh. Sau Lê Oanh, lên ngôi (tức Lê Tương Dực), Nguyễn Thì Ung được phong tước Lương Văn Bá sau thăng Phụng trực đại phu Thượng Thư (1510). Đầu đời Chiêu Tông thăng tước Lương Văn Hầu. Ông có hai con gái một người làm cung phi của vua Thống Nguyên (Cung Hoàng), một người gả cho Mạc Đăng Dung. Sau khi Mạc Đăng Dung lên ngôi ông được phong Thiếu Bảo tước Thông Quận Công, sau khi mất được tặng tước Quốc Công.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)