Nguyễn Duy có thể là:

  • Nguyễn Duy (1809-1861), quan nhà Nguyễn, em Nguyễn Tri Phương, hy sinh trong khi giữ thành Gia Định, khi Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
  • Nguyễn Duy (sinh 1948), nhà thơ.

(Nguồn: Wikipedia)