Nguyễn Đê (Chữ Hán: 阮低, ? - ?) là một võ quan của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam.

Tiểu sử

Chính sử chép về ông rất sơ sài, chỉ có 1 lần nhắc đến ông sau khi Lê Long Đĩnh qua đời, với chức vụ Hữu điện tiền Chỉ huy sứ:

Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Đến khi Ngọa Triều băng, vua nối còn thơ, Công Uẩn cùng với Hữu điện tiền Chỉ huy sứ là Nguyễn Đê, mỗi người được đem 500 quân Tùy Long vào làm túc vệ"1 .

Xem thêm

Tham khảo

  1. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ quyển 1

(Nguồn: Wikipedia)