Lý Hoảng có thể là:

  • Lý Nhật Quang, một vị hoàng tử nhà Lý Đại Việt
  • Lý Hoảng / Yi Hwang, một nhà nho nhà Lý Triều Tiên

(Nguồn: Wikipedia)