Lý Đường có thể là:

  • Lý Đường là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Lý Đường là quan viên nhà Bắc Ngụy, Đông Ngụy và Tây Ngụy cuối thời Nam bắc triều trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Đường là quan viên nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc

(Nguồn: Wikipedia)