Đặng Văn Quang có thể là:

  • Tướng Đặng Văn Quang
  • Nhà thơ Bút Tre

(Nguồn: Wikipedia)