Đặng Ất
Thông tin chung
Học vấn Hoàng giáp
Chức quan cao nhất Giám sát ngự sử
Giới tính Nam
Quốc gia Đại Việt
Triều đại Lê sơ, Mạc

Đặng Ất là giám sát ngự sử thời Lê sơ, đỗ hoàng giáp năm 1518.

Thân thế

Đặng Ất là người làng Hải Triều, huyện Ngự Thiên,1 2 nay là làng Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam.3

Sự nghiệp

Ông đậu hoàng giáp4 5 khoa Mậu Dần năm Quang Thiệu thứ 31 lúc 24 tuổi.6 Ông làm quan đến chức giám sát ngự sử1 6 Hải Dương. Khi nhà Mạc giành ngôi nhà Lê sơ, ông không bị Mạc bắt giam và tự tử trong ngục.3

Nhận định

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, ở "Nhân vật chí", Phan Huy Chú có viết một mục về ông tại phần "Bề tôi tiết nghĩa".1

Tham khảo

Chú thích

 1. ^ a ă â b Phan Huy Chú 2014, tr. 419
 2. ^ Phan Huy Chú & Long Điền 1969, tr. 97.
 3. ^ a ă Phạm Minh Đức & Bùi Duy Lan 2003, tr. 465
 4. ^ Vũ Ngọc Khánh & Phạm Minh Thảo 2005, tr. 81.
 5. ^ Nguyễn Mạnh Cường & Nguyễn Thị Hồng Hà 2007, tr. 237.
 6. ^ a ă Viện khoa học xã hội Việt Nam 2011, tr. 155

Thư mục

 1. Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Thị Hồng Hà (2007), Nho giáo - Đạo học trên đất kinh kỳ: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin & Viện văn hóa 
 2. Phạm Minh Đức; Bùi Duy Lan (2003), Đất và người Thái Bình, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam 
 3. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng, biên tập, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2 
 4. Phan Huy Chú; Long Điền (1969), Lược khảo khoa cử Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh Tân 
 5. Viện khoa học xã hội Việt Nam (2011), Nhà nước phong kiến Việt Nam với việc sử dụng các đại khoa học vị tiến sĩ, (1075-1919), Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
 6. Vũ Ngọc Khánh; Phạm Minh Thảo (2005), Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 

(Nguồn: Wikipedia)