1804Ha-i-ti
1809E-cu-a-do
1810Ac-hen-ti-na
1811Pa-ra-goay
1818Chi-le
1819Co-lôm-bi-a
1821

+ Mê-hi-cô

+ Goa-tê-ma-la

+ Ex-xan-va-do

+ Hôn-đu-rat

+ Cô-xta-ri-ca

+ Pe-ru

1822Bra-xin
1825Bô-li-vi-a
1828U-ru-goay

(Nguồn: trang 23 sgk Lịch Sử 8:)