Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân. Bởi vì:

- Lực lượng của Lý Thiên Bảo, Lý Phật Tử vẫn còn ở Thanh Hóa.

- Lực lượng của Triệu Quang Phục vẫn còn ở Hưng Yên.

- Cuộc chiến đấu của nhân dân ta còn tiếp diễn đưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

(Nguồn: trang 61 sgk Lịch Sử 6:)