* Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

   - Tháng 5 – 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược nước ta bằng đường thủy và bộ.

   - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế buộc phải rút lui về Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

   - Năm 548, Lý Nam Đế mất.

* Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

   - Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

   - Năm 550, nghĩa quân phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

(Nguồn: Bài 1:)