- Tạo ra một tầng lớp người Việt nhằm phục vụ cho chính quyền đô hộ.

- Tuyên truyền luật lệ, phong tục tập quán của người Hán.

- Tuyên truyền tôn giáo (Nho giáo, Đạo giáo) là công cụ phục vụ cho mục đích xâm lược của chúng.

(Nguồn: trang 55 sgk Lịch Sử 6:)