- Xuất hiện cá trường dạy chữ Hán.

- Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được truyền bá.

- Phong tục, tập quán của người Hán được du nhập.

(Nguồn: Bài 1:)