Tên Âu Lạc là sự ghép nối giữa hai cư dân Tây Âu và Lạc Việt mà thành.

(Nguồn: trang 41 sgk Lịch Sử 6:)